CREDITS

Wir danken:

M.L. de Bruine, Katerina Kolonellou, Christina Panagiotopoulou, Dr. Georgia Kakourou-Chroni, Dr. Michaela Prinzinger, Melpo Grypari, Rudolf Maximilian Becker.Foto Credits:
Eugenia Feroussi, V. Georgiadis, Vasilis Kaminaris “Bogz”, Dimitris Konstantinidis, Christina Karababa, Maro Kornilaki, Myrto Koutoulia, Yannis Mathioudakis, Orestes Rovakis, Giannis Seferos, Antonis Skokos, Systemalab, Christoph Ziegler, Matina Zigra.

Text:  Loukia Richards

Übersetzung:  Katerina Kollonellou, Loukia Richards, Christoph Ziegler

Webdesign:  Christoph Ziegler
Supporters:

  • CREDITS